Retour aux résultats
Chapitres (2010), Zheng Fu Kuai Ji De Guo Ji Qu Shi Yu Jing Yan, China Financial and Economic Publishing House, pp. 101-121

Liang tiao dao lu, que shi yi ge si ji: guo ji zi xun shi yu gong gong bu men quan ze fa sheng zhi kuai ji

CHRISTENSEN, M. and YOSHIMI, H. (2010). Liang tiao dao lu, que shi yi ge si ji: guo ji zi xun shi yu gong gong bu men quan ze fa sheng zhi kuai ji. In: Pei, L. eds. Zheng Fu Kuai Ji De Guo Ji Qu Shi Yu Jing Yan. 1st ed. Beijing: China Financial and Economic Publishing House, pp. 101-121.